ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ВИМОБАЙЛ" АД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С АБОНАТИТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА

/Изм. – в сила от 05.06.2015 г./

С настоящите Общи условия за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера (Общи условия) се определят взаимоотношенията между „Вимобайл” АД (за краткост Вимобайл) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201475169, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Резбарска” №5, и Абонатите на електронни съобщителни услуги, заявили желание за преносимост на негеографски номер/а.
I. Дефиниции

 • 1. За целите на настоящите Общи условия ще имат действие следните дефиниции:
  • 1.1. "Абонат" е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на крайни потребители чрез използване на негеографски номера.
  • 1.2. "База с данни” – множество от записи на всички пренесени номера със съответните записи необходими за маршрутизация.
  • 1.3. (Изм. – в сила от 05.06.2015 г.) "Негеографски номер/номер" е номер от обхвата на кодовете за достъп по чл. 14, ал. 1, т. 5а, 6, 7 и 8 от Наредба №1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.
  • 1.4. "Даряваща мрежа" е мрежата на абонамента, от която номерът/та се пренася/т. Тя може да е или да не е мрежата на държателя на обхвата от номера.
  • 1.5. "Даряващ доставчик или Донор" е доставчикът, от чиято мрежа негеографският номер/а се пренася/т в друга мрежа.
  • 1.6. "Домейн на преносимостта" са мрежите на доставчиците, получили разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез номера от съответния обхват.
  • 1.7. "Доставчик" е предприятие по смисъла на чл. 134 от Закона за електронните съобщения.
  • 1.8. "Мрежа на държателя на обхвата от номера" е мрежата на доставчика, на който Комисията е предоставила номера от ННП, част от които е пренесеният номер/а.
  • 1.9. (Изм. – в сила от 05.06.2015 г.) "Негеографски услуги" са услугата "персонален номер" с код за достъп - 700, услуги с безплатен достъп с код за достъп – 800, услуги с добавена стойност с код за достъп – 90 и услуги, при които се използва комуникация Машина-Машина (М2М), с код за достъп – 430 включващи пренос на данни, SMS и, при наличие на техническа възможност - CSD;
  • 1.10. "Номер за маршрутизация (Routing Number)" – специфичен номер /код/, който се използва в мрежите за маршрутизиране от/към пренесени номера.
  • 1.11. "Отстраняване на технически проблем" (System up) е възстановяване на обслужващите системи на даряващата или приемащата мрежа след възникнал технически проблем.
  • 1.12. "Преносимост на номерата" е процес, който позволява на Абонатите на предприятията – доставчици на негеографски услуги да запазват номерата си при смяна на доставчика с друг доставчик, предоставящ същия вид негеографска услуга в рамките на съответния негеографски код за достъп или връщането му в Мрежата на държателя на обхвата от номера.
  • 1.13. "Пренесен номер" е негеографски номер, чрез който (след съответен код за достъп) се предоставя негеографска услуга, който е бил подложен на пренасяне от мрежата на един доставчик в мрежата на друг доставчик от Домейна на преносимост.
  • 1.14. "Пренесен номер поради техническа грешка" е номер, който е пренесен в друга мрежа, независимо от причините довели до това, без да е налице надлежно изразена воля за неговото пренасяне от абоната, на който номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.
  • 1.15. "Приемаща мрежа" е мрежата, която приема негеографски номер вследствие процеса на пренасяне. Тази мрежа става мрежа на абонамента след завършване на процеса на пренасяне.
  • 1.16. "Приемащ доставчик"” е доставчикът, в чиято мрежа се пренася негеографският номер.
  • 1.17. "Прозорец на преносимостта" е определен период от време в процеса на пренасяне на номер, от момента на активиране на достъпа на Абоната до Приемащата мрежа до момента на деактивиране на достъпа на Абоната до Даряващата мрежа и актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за маршрутизиране към Приемащата мрежа.
  • 1.18. "Работно време" е всеки ден от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 ч. с изключение на националните и официални празници, и неработните дни, определени със закон или с акт на Министерски съвет.
  • 1.19. "Технически проблем" (System down) е временно спиране на система, при даряваща или приемаща мрежа, обслужваща процеса на преносимостта на номера.
II. Общи разпоредби

 • 2. Процедурата по пренасяне на негеографски номера съдържа правила, договорени между Страните и регламентиращи процедурата за осъществяване на пренасянето на негеографски номера в рамките на съответен негеографски код за достъп от Даряващата мрежа в Приемащата мрежа, като не се променя вида на предоставяната национална негеографска услуга.
 • 3. Процедурата за пренасяне на негеографски номера обхваща всички етапи на процеса от момента, в който Абонат подаде заявление за пренасяне на номера/та му до Приемащия доставчик, до момента, в който той вече разполага с активна сметка (клиентска партида) при Приемащия доставчик, номерът/та му вече не е/са активен/и при Даряващия доставчик и са извършени всички необходими процедури по прехвърляне на номера/та му от Даряващия към Приемащия доставчик. Наличието на активна сметка (клиентска партида) при Приемащия доставчик се дефинира от последния, съобразно индивидуалния договор.
 • 4. Процедурата по пренасяне на негеографски номер/а (Номер/а) от даряващата мрежа в приемащата мрежа е съгласувана между всички предприятия, предоставящи негеографски услуги на територията на Република България.
 • 5. (Изм. – в сила от 05.06.2015 г.) Преносимост се прилага за негеографски номерa от обхвати, определени от следните негеографски кодове за достъп:
  • 1. 700 - код за достъп до услугата "персонален номер";
  • 2. 800 - код за достъп до услуги с безплатен достъп;
  • 3. 90 - код за достъп до услуги с добавена стойност.
  • 4. 430 - код за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М).
 • 6. Срокът на реализация на преносимост е до 5 работни дни, считано от стартиране на процедурата по пренасяне с подаване на заявлението при Вимобайл или от отстраняване на недостатъците по заявлението и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 5 часа.
 • 7. В случай че Абонат ползва повече от един Негеографски номер, той може да поиска пренасяне на всички негеографски номера или на част от тях при условията и сроковете, предвидени в настоящите Общи условия.
 • 8. Абонат, който иска смяна на Доставчик, е задължен да плати на Даряващия доставчик всички задължения, свързани с ползването на пренасяния/те Номер/а, които са възникнали или станали изискуеми преди и след подаване на заявлението за пренасяне на Номер/а до прекратяване на договорните отношения.
 • 9. При подаване на заявление за пренасяне на Номер/а Абонатът представя за проверка документите, удостоверяващи данните, включени в заявлението за преносимост, както и:
  • 9.1. Данни идентифициращи Абоната и/или неговия законен представител, а именно:
   • 9.1.1. За физическите лица български граждани – трите имена и ЕГН;
   • 9.1.2. За физически лица чуждестранни лица - имена, личен номер или номер на документа за самоличност;
   • 9.1.3. По отношение на юридическите лица и едноличните търговци и организации:
    • 9.1.3.1. За юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, съответен идентификационен код;
    • 9.1.3.2. За организации, които нямат статут на юридическо лице - съответен идентификационен код, трите имена на представляващия.
 • 10. Разходооправдателни документи, удостоверяващи плащане на задълженията по т. 8 по-горе са касов бон, платежно нареждане или заверена от обслужваща Абоната банка разпечатка на осъществен превод, в случаите на електронно банкиране.
 • 11. ВИМОБАЙЛ, в качеството му на Приемащ доставчик, може да определи в ценоразписа си еднократна потребителска цена за осъществяване на преносимост на номерата в съответствие с изискванията на ЗЕС.
III. Взаимоотношение между абоната и ВИМОБАЙЛ, в качеството му на приемащ доставчик

 • 12. Процедурата по пренасяне на Номер/а започва с писмено заявление, подадено от съответния Абонат или надлежно упълномощено от него лице до ВИМОБАЙЛ или негов оправомощен дистрибутор, или търговски представител.
 • 13. Абонатът следва да заплати еднократна потребителска цена за пренасяне на Номер при подаване на заявлението, в случай че Вимобайл е определил такава цена в ценоразписа си. При заплащане на еднократната потребителска цена (в случай че такава се дължи) Абонатът получава разходооправдателен документ, който удостоверява факта на заплащането на таксата.
 • 14. Заявлението за преносимост съдържа:
  • 14.1. (За Абонати/Потребители –
   • 14.1.1. За физически лица български граждани – трите имена и единен граждански номер /ЕГН/;
   • 14.1.2. За физически лица чуждестранни граждани – имена, личен номер (в случай че е налице такъв) или номер на валиден документ за самоличност;
   • 14.1.3. За физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност – трите имена, код по регистър БУЛСТАТ/ЕГН;
   • 14.1.4. За юридически лица и физически лица – еднолични търговци – наименование, съответен идентификационен код;
   • 14.1.5. За организации, които нямат статут на юридическо лице– – наименование, съответен идентификационен код, трите имена на представляващия;
  • 14.2. Номер/а, за който/които се отнася заявлението за пренасяне, както и адреса, на който ще се ползва/т Негеографските номера;
  • 14.3. Телефонен номер за връзка с Абоната;
  • 14.4. Подпис, трите имена на Абоната/Потребителя или упълномощения представител, дата и точен час на подаване на заявлението;
  • 14.5. Възможност за изрично писмено изявление на Абоната/Потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне от момента на подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Aбоната/Потребителя;
  • 14.6. Възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне 7 календарни дни след подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Aбоната/Потребителя;
  • 14.7. Декларация от Абоната, че посочените от него данни в заявлението са верни;
  • 14.8. Писмено съгласие от страна на Абоната за прекратяване на договорните му отношения с Даряващия доставчик по отношение на Номера/та, посочени в заявлението за преносимост, считано от датата на пренасяне на Номера/та в мрежата на Вимобайл, както и декларация от страна на Абоната, че ще изпълни всички задължения, произтичащи от индивидуалния му договор с Даряващия доставчик в следната форма:

   "Съгласен съм договорът за негеографски услуги, сключен с [име на Даряващия доставчик] да бъде прекратен по отношение на Номера/та, чието пренасяне заявявам с настоящото заявление за преносимост. Декларирам, че ще изпълня всички задължения, произтичащи от договора по предходното изречение включително но без да се ограничава до, задълженията свързани с неизпълнение на задълженията по този договор."
  • 14.9. Информирано съгласие, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, волеизявлението за прекратяване на договора с Даряващия доставчик и упълномощаването на Вимобайл, съгласно т. 14.10. по-долу се считат оттеглени, в следната форма:

   "Разбирам и се съгласявам, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, съгласието ми за прекратяване на договора с [име на Даряващия доставчик], както и упълномощаването на „Вимобайл” АД да действа от мое име и за моя сметка се счита за автоматично оттеглено."
  • 14.10. Упълномощаване на Вимобайл от страна на Абоната да прекрати договорните взаимоотношения между Абоната и Даряващия доставчик в следната форма:

   "Упълномощавам "Вимобайл" АД:

   - да прекрати от мое име и за моя сметка договора с [име на Даряващия доставчик] като отправи настоящото заявление за пренасяне към [име на Даряващия доставчик], като настоящото заявление следва да се счита за писмено предизвестие за прекратяване на двустранен договор, по отношение на номерата, чиято преносимост заявявам с него, както и - да извърши необходимите съобразно закона действия по осъществяване на процеса на преносимост."
  • 14.11. Съгласие от Абоната за предоставяне на данните на последния на Вимобайл, включително необходимите лични данни, от страна на Даряващия доставчик в следната форма:

   "Съгласен съм, [име на Даряващия доставчик] да предостави необходимите данни, отнасящи се до мен в качеството ми на Абонат, на Вимобайл за целите на осъществяване на процеса по пренасяне."
  • 14.12. Възможност Абонатът да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението Номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението Номера да продължи.
 • 15. Заявлението трябва да отговаря и на следните условия:
  • 15.1. (Изм. – в сила от 05.06.2015 г.) Всички номера в заявлението трябва да бъдат от един и същ тип – след код за достъп до услуги, при които се използва комуникация М2М (430), след код за достъп до услугата „персонален номер” (700), след код за достъп до услуги с безплатен достъп (800), или след код за достъп до услуги с добавена стойност (90);
  • 15.2. Всички Номера в заявлението трябва да бъдат от обхвата от номера, обслужван от Даряващия доставчик.
  • 15.3. Броят на Номерата, които могат да бъдат включени в заявлението не е ограничен и зависи единствено от Абоната.
 • 16. При наличието на изрично съгласие от страна на Вимобайл заявлението може да съдържа и упълномощаване в обикновена писмена форма от Абоната до Вимобайл за заплащане на дължими плащания към Донора от името и за сметка на упълномощаващия Абонат.
 • 17. Вимобайл удостоверява факта на подаването на заявлението чрез предоставяне на копие от същото на Абоната.
  • 17.1. В случай, че абонатът/потребителят е избрал възможността по т. 14.5 по-горе процедурата по пренасяне на номерата се стартира от момента на подаване на заявлението.
  • 17.2. В случай че абонатът/потребителят е избрал възможността по т. 14.6 по-горе процедурата по пренасяне на номерата се стартира след изтичане на 7-дневния срок.
  • 17.3. В случай, че абонатът/потребителят не е избрал някоя от възможностите по т. 14.5 и т. 14.6 по-горе се приема, че е избрана възможността по т. 14.6 по-горе.
 • 18. Заявлението за пренасяне на Номера/та се подава лично от Абоната или негов пълномощник в търговските офиси на Вимобайл. Заявлението може да се подава също така и при изрично оправомощен дистрибутор или при търговски представител на Вимобайл. Не се приемат заявления подадени по поща, факс и електронна поща. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, същият трябва да бъде надлежно упълномощен и да представи оригинал на пълномощно за извършване на разпоредителни действия по отношение на ползваната при даряващия доставчик услуга.
 • 19. При подаване на заявление за пренасяне на Номер/а, Вимобайл уведомява Абоната за следното:
  • 19.1. Задължението за заплащане на еднократната потребителска цена (в случай че такава се дължи, съгласно посоченото в ценоразписа на Вимобайл) за всеки заявен Номер;
  • 19.2. Възможната загуба на ползвани от Абоната допълнителни услуги след пренасяне на номера;
  • 19.3. Условията и срока, при които се осъществява преносимостта на Номера/та;
  • 19.4. Основанията за отказ за преносимост на номера/та.
  • 19.5. Причини за забавяне на преносимостта и осъществяването u след определената крайна дата на пренасяне, както и за определената нова дата на пренасяне;
  • 19.6. Прозорец на преносимост и невъзможността за достъп до Мрежата в този период.
  • 19.7. Възможното влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето.
 • 20. В случай на оттегляне на заявлението за пренасяне съобразно предвиденото в настоящите Общи условия, заплатената еднократна такса по т. 11. (в случай че такава се дължи) не подлежи на възстановяване, а Абонатът е длъжен да върне предоставените му след подаване на заявлението за пренасяне и сключването на договор крайни електронни съобщителни устройства или оборудване, собственост на Вимобайл в случай, че такива са му били предоставени.
 • 21. Вимобайл може мотивирано да откаже Услугата преносимост на негеографски номера само в следните случаи:
  • 21.1. Абонатът е недееспособен и не е надлежно представляван от трето лице;
  • 21.2. Заявлението е подадено от трето лице, което не е упълномощено по реда на т. 18.1. от настоящите Общи условия;
  • 21.3. Абонатът не е заплатил еднократната потребителска цена за преносимост на Номера/та, в случай че такава се дължи.
  • 21.4. Представените от Абоната данни в заявлението са непълни и/или неточни;
  • 21.5. Не са представени изискуемите към заявлението документи;
  • 21.6. Налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена фиксирана телефонна услуга, предвидени в общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на Вимобайл;
  • 21.7. При установена липса на техническа възможност да бъде предоставена обществена фиксирана телефонна услуга на посочения в заявлението за пренасяне адрес.
  • 21.8. В случаите, когато са налице неотстраними причини за отказ при Даряващия доставчик, както следва:
   • 21.8.1 Номерът, преди подаване на заявлението за преносимост е несъществуващ или не е предоставен на Абонат или Потребител на Даряващия доставчик;
   • 21.8.2. Даряващият доставчик вече е получил от Приемащ доставчик друго искане за пренасяне на същия номер, процедурата, по което още не е приключила;
 • 22. В случаите по т.т. 21.1, 21.2., 21.3., 21.4., 21.5. заявлението не се разглежда от Вимобайл до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от дата на стартиране на процедурата за преносимост. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Вимобайл. В останалите случаи по т.21 процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява с изричен писмен отказ на Вимобайл. В случаите на отстранима причина за отказ, включително в случая по т.23, договорът на Абоната се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание на начисляване на допълнителни неустойки, извън тези, които са уговорени в договора между абоната и Даряващия доставчик или в общите условия на даряващия доставчик.
 • 23. Вимобайл в качеството си на Приемащ доставчик не разглежда заявлението за преносимост и в случая, когато е налице отстранима причина за отказ при Даряващия доставчик, а именно представените от Вимобайл данни за Абоната/Потребителя са непълни и/или неточни.
 • 24. В случая по т.23 заявлението не се разглежда от Вимобайл, до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от дата на стартиране на процедурата за преносимост. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Вимобайл.
 • 25. Заявление за пренасяне на Номер/а може да бъде подавано отново, когато причините за отказа са отстранени.
 • 26. При заявяване за пренасяне на повече от един Номер, Вимобайл приема по избор на Абоната отделно заявление за преносимост за всеки отделен Номер, отделни заявления за указани от Абоната брой Номера или едно заявление за всички Номера от един и същи тип. В случаите на подадено заявление за преносимост на повече от един Номер, когато по отношение на Номер или част от Номера са налице причини за отказ по т. 21 или т. 23, по отношение на този/тези Номер/а се прилагат правилата по т.т. 22 и т. 24. По отношение на Номера/та от същото заявление за преносимост, спрямо който/които не са налице причини за отказ или спиране, процедурата по преносимост продължава, в случай че Абонатът е заявил изрично съгласието си в заявлението за преносимост.
 • 27. Абонатът може да оттегли заявлението си за пренасяне на Номер/а не по-късно от датата, предхождаща датата, на която се осъществява преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на Номер/а, като се счита, че е налице оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик. Заявлението се оттегля при Даряващия доставчик или при Вимобайл. Оттеглянето на заявлението се извършва по образец, който е съгласуван между доставчиците.
 • 28. В 7-дневния срок по т. 14.6 по-горе, когато е приложим, абонатът/потребителят също има възможност да оттегли подаденото заявление за пренасяне.
 • 29. Вимобайл уведомява Абоната за наличието на отговор по подадено от последния заявление за преносимост. В случай че Абонатът не се яви лично или чрез упълномощен представител при Вимобайл, или негов упълномощен дистрибутор в определения срок за отстраняване на недостатъци по подадено заявление и/или са налице основания за отказ при Вимобайл, или при Даряващия доставчик, счита се, че е налице оттегляне на заявлението и упълномощаването за прекратяване на договорните отношения с Донора.
 • 30. Вимобайл сключва договор за предоставяне на Негеографски услуги с Абоната, който договор влиза в сила под условие, в случай че процесът на преносимост завърши успешно.
 • 31. В случай на последваща преносимост, когато Негеографският номер се подлага на преносимост от Мрежата на Вимобайл, в отношенията между Абоната и Вимобайл приложение намират разпоредбите на раздел ІV по-долу.
 • 32. Вимобайл има право да наложи ограничения за ползването на услуги от абоната/потребителя по реда на т.34 или да заплати неговите задължения по реда на т. 33, в случай на неплащане от абоната/потребителя на изискуеми задължения към Даряващия доставчик, свързани с пренесен/и номер/а.
 • 33. Вимобайл може да заплати задълженията на Абоната по т. 32. от настоящите Общи условия. В този случай се счита, че Вимобайл встъпва в дълга на абоната към Донора. Във вътрешните отношения между Абоната и Вимобайл Абонатът отговоря за целия дълг. При заплащане от страна на Вимобайл на дължимата от Абоната сума към Даряващото предприятие, Вимобайл встъпва в правата на Донора към Абоната и разполага с регресни права срещу Абоната до размера на платената сума. Вимобайл упражнява правото си на регрес по съдебен ред или посредством изискване на дължимата сума и включването u във фактурата на Абоната за съответния месец.
 • 34. Вимобайл може да спре достъпа на Абоната до мрежата в срок от 1 (един) ден от получаване на уведомление от Донора за наличие на неплатени задължения. Вимобайл възстановява достъпа до мрежата в срок от 1 (един) ден от получаване на уведомление от Донора за погасяване на задълженията. Вимобайл уведомява Абоната по подходящ начин, че достъпът му до мрежата ще бъде спрян поради неплатени задължения към Донора. Предплатените от Абонатите такси, отнасящи се за периода на ограничаване на ползването на Услугата, не подлежат на възстановяване.
 • 34. Вимобайл може да спре достъпа на Абоната до мрежата в срок от 1 (един) ден от получаване на уведомление от Донора за наличие на неплатени задължения. Вимобайл възстановява достъпа до мрежата в срок от 1 (един) ден от получаване на уведомление от Донора за погасяване на задълженията. Вимобайл уведомява Абоната по подходящ начин, че достъпът му до мрежата ще бъде спрян поради неплатени задължения към Донора. Предплатените от Абонатите такси, отнасящи се за периода на ограничаване на ползването на Услугата, не подлежат на възстановяване.
 • 35. В случай на пренесен номер поради техническа грешка, Вимобайл връща номера на даряващия доставчик в срок до 24 часа от констатирането на техническата грешка.
IV. Взаимоотношение между абоната и ВИМОБАЙЛ, в качеството му на даряващ доставчик

 • 36. Процедурата по пренасяне на номер(а) от мрежата на Вимобайл започва с подаване на писмено заявление в стандартна форма, със съгласувани задължителни реквизити между предприятията от съответния доставчик на негеографски услуги при приемащия доставчик по начина и при условията, определени в Общите условия за взаимоотношение с потребителите на последния.
 • 37. Всички номера в заявлението трябва да бъдат активни в мрежата на Вимобайл към момента на подаване на заявлението.
 • 38. Вимобайл може мотивирано да откаже преносимост на Негеографски номер само в следните случаи:
  • 38.1. Номерът е несъществуващ или не е предоставен на Абонат на Вимобайл;
  • 38.2. Вимобайл вече е получил от друг Приемащ доставчик искане за пренасяне на същия Негеографски номер, процедурата, по което още не е приключила;
  • 38.3. Представените от Приемащия доставчик данни за Абоната са непълни и/или неточни:
   • 38.3.1. за физически лица – трите имена и единен граждански номер;
   • 38.3.2. за юридически лица – наименование и съответен идентификационен код;
   • 38.3.3. за физически лица чуждестранни граждани – имена и личен номер или номер на документ за самоличност.
   • 38.3.4. за организации, които нямат статут на юридически лица – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.
 • 39. Оттегляне на заявлението за пренасяне на номера може да се подава до Вимобайл до деня, предхождащ датата определена за пренасяне на номера/та.
 • 40. При неотстраняване в срок на недостатъците по подадено заявление или оттегляне на заявлението за пренасяне на номер/а, договорът на Абоната с Вимобайл се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание на начисляване на допълнителни неустойки, извън тези, които са уговорени в договора между абоната и Вимобайл или в Общите условия.
 • 41. Индивидуалният договор с Абоната се прекратява съобразно изискванията, заложени в него, след заплащане от Абоната на задълженията и при съобразяване с разпоредбите на настоящите Общи условия.

„Вимобайл” АД
София 1510, район Подуене, ул. „Резбарска” №5
тел. 02 4080300
www.vmobile.eu
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни и с приложение за твоя Android смартфон или таблет.

прочети повече
Изтегли от Google Play
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоето BlackBerry.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоя iPhone, iPad или iPod.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни със софтуерен телефон за твоя персонален компютър, работещ под Windows XP и по-нови операционни системи.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоята Nokia, работеща под Symbian.

прочети повече
Можем да се похвалим със
165 491
регистрирани потребители
507 389
изтеглени приложения
17 477 920
разговора

Запитване

Задайте ни въпрос и ние ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо
*Всички полета са задължителни
Изпрати